CZK / EUR

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sbcomp.cz (dále jen jako „internetový obchod“), jehož provozovatelem je obchodní firma S.B. Comp. spol. s r.o., se sídlem Brno, Karlova 37, PSČ 614 00, IČ: 15547523, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 912; poštovní doručovací adresa: Drážní 5, Brno, PSČ 627 00, doručovací adresa pro doručování elektronické pošty: obchod@sbcomp.cz, tel.č.: +420 545 235 6958 (dále jen „prodávající“). Prodávající je zároveň dodavatelem a prodejcem.

Obchodní podmínky ve smyslu níže uvedených ustanovení (dále jen jako „obchodní podmínky“), které jsou trvale přístupné v internetovém obchodě, vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny a řídí se právním řádem České republiky. Subjektem oprávněným k rozhodování sporů mezi kupujícím a prodávajícím jsou obecné soudy České republiky. Je-li kupující smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen jako „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li kupující smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy mezi prodávajícím a kupujícím obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno v internetovém obchodě, a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh a množství (počet kusů či množství určené váhou v případě drobného zboží) zboží, způsob jeho dodání a platbu. Název a hlavní charakteristiky zboží, stejně tak jako cena zboží včetně všech daní a poplatků jsou uvedeny u konkrétních výrobků v internetovém obchodě. Kupující je povinen vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce označené prodávajícím jako povinné (mimo jiné své kontaktní údaje, telefon, e-mailovou adresu, atp.). Objednávka působí vůči prodávajícímu od okamžiku úspěšného doručení objednávky prodávajícímu prostřednictvím internetové aplikace (internetového obchodu). Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží v tam stanoveném množství a za tam uvedenou cenu a prohlašuje, že se seznámil s  obchodními podmínkami, se kterými souhlasí a hodlá jimi být vázán.

Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen jako „kupní smlouva“) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky, ze strany prodávajícího kupujícímu prostřednictvím internetové aplikace, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením a odesláním objednávky dle článku II. bodu 2.1 obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle čl. III. bodu 3.1 obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného kupujícím v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího, či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce včetně případných nákladů zvolené přepravy, a to některým ze způsobů uvedených v čl. IV obchodních podmínek.

Kupující může po přijetí objednávky ze strany prodávajícího zrušit svou objednávku případně tuto opravovat, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení se provádí prostřednictvím emailové zprávy adresované na obchod@sbcomp.cz nebo telefonicky na kontaktních údajích uvedených v internetovém obchodě. Do této emailové zprávy je zákazník povinen uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a celý název zboží, které hodlá zrušit/změnit ve své objednávce.

Prodávající není povinen akceptovat objednávku ze strany kupujícího z těchto smluvních důvodů: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné, cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena, zákazník opakovaně zadává objednávky, které posléze stornuje.

V případě, že dojde k eventualitě popsané výše v článku 2.5, je prodávající povinen o tomto informovat kupujícího prostřednictvím emailové zprávy či telefonicky a pokud to bude možné, domluvit se s ním na náhradním postupu (např. dodání náhradního zboží, zrušení objednávky, atp.). V případě, že zboží nelze nahradit, nebo se bude jednat o důvod uvedený výše v článku 2.5 písm. d), bude objednávka zrušena bez náhrady a nebude tak akceptována.

III. Dodací a dopravní podmínky

Prodávající zboží expeduje v termínech uvedených v internetovém obchodě u jednotlivých druhů zboží. Přesný termín expedice objednaného zboží prodávající sdělí kupujícímu ve formě potvrzení objednávky ve smyslu čl. II. bodu 2.2 obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí možnost zpoždění expedice, resp. dodání zboží, z důvodu vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí zejména přírodní katastrofy, zastavení provozu na celnicích a silnicích, sněhové kalamity, stávky, požáry, a jiné okolnosti mimo vliv prodávajícího.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího. Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození. Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce výhradně v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu, nebo v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou. Pokud je obal zboží při předání poškozen, nebo pokud má kupující jakékoliv pochybnosti o dodaném zboží, je povinen za přítomnosti přepravce provést fyzickou kontrolu zboží a jeho dodání v souladu s uzavřenou kupní smlouvou. Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí nekompletnost dodávky nebo poškození zboží při dodávce, je povinen uplatnit reklamaci do dvou (2) dnů ode dne převzetí dodávky, jinak se dodávka považuje za kompletní a bez závad. V případě osobního odběru zboží je kupující povinen provést kontrolu zboží a jeho kompletnosti vždy, a zjištěné nedostatky prodávajícímu oznámit ihned na místě.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny jedním z následujících způsobů:

Způsob odeslání zboží:

Náklady na dodání zboží, přepravné za dodání zboží v rámci České republiky a Slovenska:

IV. Platební podmínky

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů, který je kupující povinen uvést v objednávce:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je v souladu s čl. VII. obchodních podmínek poskytována záruka za jakost se záruční dobou v délce 6 měsíců od převzetí zboží, je-li kupujícím subjekt, který není spotřebitelem, a zákonná záruka se záruční dobou v délce 24 měsíců od převzetí zboží je-li kupujícím spotřebitel. Postup při reklamaci zboží a podmínky záruky a odpovědnosti za vady upravuje čl. VII. obchodních podmínek nazvaný Reklamační řád.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), je oprávněn ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku do 14 dnů i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit. Lhůta k odstoupení běží   a) od dne převzetí zboží; b) je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; c) jedná-li se o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; d) v ostatních případech od dne uzavření smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce je spotřebitel povinen včas informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení, např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo formou e-mailu, popř. na vzorovém formuláři obsaženém v prováděcím přepisu, jež je v návaznosti na § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku součástí těchto obchodních podmínek. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Právo na odstoupení od smlouvy dle bodu 6.1 obchodních podmínek je poskytováno pouze v rozsahu stanoveném donucujícími ustanoveními občanského zákoníku, ustanovení § 1837 občanského zákoníku o zákazu odstoupení od smlouvy jím není dotčeno. Prodávající tímto kupujícímu sděluje a kupující bere na vědomí, že dle § 1837 písm. l) nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.  

Zboží je kupující v případě odstoupení od kupní smlouvy podle bodu 6.1. povinen doručit do prodejny prodávajícího nacházející se na adrese Brno, Drážní 5, PSČ 627 00 nikoli však dobírkou, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Společně s odstoupením od kupní smlouvy je kupující povinen uvědomit prodávajícího o požadovaném způsobu vrácení kupní ceny v případě kladného vyřízení žádosti o vrácení zboží ve smyslu bodu 6.5 tohoto článku (převzetí v hotovosti v prodejně prodávajícího nacházející se na adrese Brno, Drážní 5, PSČ 627 00, uvedením čísla bankovního účtu).

Po zkontrolování vráceného zboží ve smyslu poslední věty bodu 6.1 tohoto článku prodávající zašle kupujícímu oznámení, zda bude odstoupení od smlouvy ve smyslu výše uvedeném vyhověno. V případě přijetí vráceného zboží se prodávající zavazuje uhrazenou kupní cenu a všechny ostatní platby vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Prodávající není povinen v důsledku odstoupení od smlouvy dle bodu 6.1 těchto obchodních podmínek hradit kupujícímu náklady spojené s vrácením zboží, pokud ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku nemůže být zboží vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou na adresu prodávajícího, a dále se neuplatní pro navýšení nákladů na dodání zboží dle § 1832 odst. 2 občanského zákoníku, jež vzniklo tím, že kupující nezvolil nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím (prostřednictvím provozovatele poštovních služeb) - tyto náklady na vrácení zboží nese kupující.

V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 6.1 odpovídá kupující ve smyslu § 1833 občanského zákoníku prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

VII. Reklamační řád

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím podnikatel, jsou podmínky reklamace vad zboží upraveny těmito podmínkami a v rozsahu neupraveným těmito podmínkami, tak občanským zákoníkem.

Na všechny výrobky je poskytována záruka v rozsahu a dle podmínek uvedených v článku V. těchto obchodních podmínek. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že prodané zboží bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Tato záruka se však vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím zboží, nesprávnou manipulací a/nebo nesprávným skladováním.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit postupem dle § 2099 a násl. občasného zákoníku právo z vady dle odstavce 7.3 obchodních podmínek, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dle čl. V obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek o právu z vad a o právu ze záruky se neužije a kupující není oprávněn uplatnit právo z vadného plnění či za škodu či ze záruky: a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře užívání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí věci kupujícím, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, v případě kupních smluv uzavřených se spotřebitelem nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží spolu s řádnou reklamací (s uvedením vad a popisem jak se tyto projevují) a dokladem o koupi (u spotřebitelů postačí, je-li koupě doložena jiným rovnocenným způsobem) doručeno na prodejnu prodávajícího nacházející se na adrese Brno, Drážní 5, 627 00. Jakoukoliv reklamaci (vyjma reklamace učiněné osobně ve smyslu níže uvedeného písm. b) tohoto článku) je kupující povinen uplatňovat vždy písemně. Reklamaci lze uplatnit jedním z následujících způsobů:

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii faktury s uvedením vad a popisem jak se tyto projevují (v těchto podmínkách též jako „reklamace“). Pro lepší komunikaci a rychlejší vyřízení reklamace zároveň doporučujeme uvést emailovou adresu a telefonní číslo kupujícího.

VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající informuje kupujícího, že v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou (potvrzenou objednávkou) bude zpracovávat osobní údaje kupujícího vyplněné kupujícím v registračním formuláři internetového obchodu. Kupující je povinen předávat přesné, úplné a aktuální osobní údaje a informovat prodávajícího o jakékoliv změně.

Prodávající se prohlašuje, že osobní údaje budou považovány za důvěrné, a zavazuje se zpracovávat osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících platných právních předpisů. Bližší informace o zpracování osobních údajů prodávajícím jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů S. B. Comp. spol. s r. o. zveřejněných na www.sbcomp.cz, které tvoří součást a nedílnou přílohu těchto obchodních podmínek.

IX. Sdělení před uzavřením smlouvy dle § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku

Prodávajícím (podnikatelem) je společnost S.B. Comp. spol. s r.o., se sídlem Brno, Karlova 37, 614 00, IČ: 15547523, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 912, poštovní doručovací adresa: Drážní 5, Brno, PSČ 627 00, doručovací adresa pro doručování elektronické pošty: obchod@sbcomp.cz, tel.č.: +420 545 235 6958.

Název a hlavní charakteristiky zboží jsou uvedeny u konkrétních výrobků na internetovém obchodu.

Cena zboží včetně všech daní a poplatků je uvedena u konkrétního výrobku na internetovém obchodu.

Náklady na dodání zboží jsou uvedeny výše pod článkem III.

Způsob platby a dodání jakož i plnění je vymezen výše pod články III. a IV. Spotřebitel je povinen uhradit kupní cenu před převzetím zboží nebo zaplatit zálohy či obdobné platby v souladu s platebními podmínkami v článku IV., popř. pokud si to prodávající a kupující zvlášť ujednají.

Poučení o právu na odstoupení, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva a údaj o tom, že v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nese spotřebitel náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, jsou uvedeny výše v článku VI.

Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti je vždy uvedena u konkrétních výrobků na internetovém obchodu.

Uzavřené smlouvy se spotřebiteli jsou archivovány a nejsou zpřístupněny.

Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v jazyce českém.

Informace o možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky jsou spotřebiteli k dispozici v článku II výše.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou uvedeny výše v článku II.

Údaj o tom, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy dle § 1837 písm. l) občanského zákoníku, je obsažen v článku VI.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je obsažen v článku X níže.

Spotřebitel je oprávněn se obrátit s případnou stížností na Českou obchodní inspekci a další orgány státního dozoru nebo dohledu.

X. Vzorový formulář k odstoupení

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle nařízení Vlády České republiky č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem, v platném znění:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: S.B. Comp. spol. s r.o., se sídlem Brno, Karlova 37, PSČ 614 00, IČ: 15547523, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 912; poštovní doručovací adresa: Drážní 5, Brno, PSČ 627 00, doručovací adresa pro doručování elektronické pošty: obchod@sbcomp.cz, tel.č.: +420 545 235 6958

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

XI. Platnost a účinnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném v internetovém obchodě v okamžiku zaslání objednávky ze strany kupujícího. Kupující, který zašle prodávajícímu objednávku, bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek.