CZK / EUR

Zásady ochrany osobních údajů

Naše společnost při své činnosti využívá osobní údaje svých klientů, spolupracovníků či obchodních partnerů, návštěvníků našich prostor i osob, s nimiž jsme jednali o uzavření smlouvy. Ochranu Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí nebereme na lehkou váhu a děláme vše pro to, aby byly dostatečným způsobem zajištěny. S osobními údaji nakládáme zcela v souladu s platnou právní úpravou.

V tomto dokumentu Vám objasníme, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem, jak je využíváme, co děláme pro to, aby byly v bezpečí, a jaká práva můžete vůči nám uplatnit.

Kdo jsme? (tj. správce osobních údajů)

Správcem osobních údajů  je naše společnost S.B.Comp. spol. s r.o. se sídlem Brno, IČ: Karlova 37, 614 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl  C 912. V závěru tohoto dokumentu jsou uvedeny veškeré kontakty na naši společnost.

Jaké údaje shromažďujeme?

Bez souhlasu

Se souhlasem

K jakým účelům naše společnost osobní údaje využívá?

V souladu s platnou právní úpravou shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pro předem určený účel a jen v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu. 

Bez souhlasu

Se souhlasem

Použití pro jiný účel než byly shromážděny?

V některých případech může naše společnost zpracovávat osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly osobní údaje shromážděny. Tak je tomu, zejména pokud Vaše údaje shromáždíme pro účely plnění smlouvy nebo poskytnutí služby a 

Z jakých zdrojů naše společnost osobní údaje získává?

Jste povinni předávat nám osobní údaje?

Jakým způsobem zajišťujeme ochranu Vašich údajů?

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

S Vašim souhlasem nebo na Váš příkaz mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům

Doba uložení Vašich osobních údajů

Jaká jsou Vaše práva a možnosti?

Právo na informace a vysvětlení

Právo odvolat souhlas

Právo na přístup k osobním údajům

Právo vznést námitku

Právo na opravu, respektive doplnění

Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“)

Právo na omezení 

Právo na přenositelnost údajů

Jak vyřizujeme Vaše námitky a žádosti?

Právo podat stížnost u dozorového orgánu

Jak nás můžete kontaktovat?

Jsme povinni ověřovat totožnost osoby, která uplatňuje výše uvedená práva, abychom zabránili zneužití cizí osobou a tomu, že veškeré údaje o Vás předáme cizí osobě. Z toho důvodu bude při osobní žádosti uplatněné na adrese sídla naší společnosti ověřena totožnost žadatele předložením platného průkazu totožnosti, nebo jiného dokladu prokazující Vaši totožnost, při e-mailové žádosti zasláním žádosti z emailové adresy, kterou máme k žadateli evidovanou, popřípadě v případě telefonické žádosti zodpovězením kontrolních otázek sloužících k prokázání totožnosti tazatele. V případě jakýchkoliv pochybností budeme nuceni požádat Vás zaslání písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem.

S Vašimi dotazy, žádostmi či námitkami se můžete na naši společnost obracet následujícími způsoby:

Závěrem

Tento dokument bude průběžně aktualizován a doplňován.